Hướng dẫn cách nâng cấp Pokemon Go

0
Cập nhật lần cuối

Sử dụng Stardust và Candy bạn có thể nâng cấp để tăng cao thuộc tính của Pokémon. Sau khi nâng cấp thành công thì điểm CP và HP của Pokémon sẽ tăng lên đáng kể.

Bạn có thể nhận được Stardust và Candy thông qua quá trình thu phục Pokémon, ấp nở trứng hay chuyển Pokémon không dùng đến cho Giáo sư.Cách nâng cấp Pokémon

  • Candy là vật phẩm đặc biệt và bắt buộc để tiến hóa Pokémon. Mỗi Pokémon cần tiến hóa đều yêu cầu một loại Candy riêng biệt đặc trưng cho loài. Ví dụ, để tiến hóa Bulbasaur thành Ivysaur, hay Ivysaur thành Venusaur thì bạn phải sử dụng Bulbasaur Candy . Và  Bulbasaur Candy chỉ có được thông qua việc thu phục, ấp nở trứng hoặc chuyển đổi các Pokémon họ hàng với Bulbasaur bao gồm Bulbasaur, Ivysaur, và Venusaur.
  • Stardust là vật phẩm sử dụng để nâng cấp cho bất kỳ Pokémon nào. Khác với Candy, Stardust là chung cho tất cả các loại Pokémon. Có nghĩa là chỉ có một loại Stardust và nó dùng để nâng cấp – Power Up cho tất cả các loại Pokémon. Bạn có thể nhận được Stardust thông qua việc thu phục, ấp nở trứng hoặc chuyển đổi bất kỳ Pokémon nào.

Cách nâng cấp –  Power Up một Pokémon:

  1. Trong giao diện bản đồ chính bạn chọn Main Menu Cách nâng cấp Pokémon
  2. Chọn Pokémon Cách nâng cấp Pokémon
  3. Chọn một Pokémon trong danh sách các Pokémon mà bạn có.
  4. Thông tin Pokémon hiện ra, bạn chọn Power Up Cách nâng cấp Pokémon

Lưu ý: bạn sẽ không thể nâng cấp Pokémon của bạn cho đến khi bạn có đủ Candy và Stardust yêu cầu. Số lượng Candy và Stardust cần thiết sẽ hiển thị trong bảng thông tin về Pokémon ngay khi bạn lựa chọn Pokémon đó.

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng